• Aanleiding

Na de fusie van de Gereformeerde Kerk Lekkerkerk en de Hervormde Gemeente Lekkerkerk tot Protestantse gemeente Lekkerkerk ontstond een overschot aan gebouwen. Na de fusie is het noodzakelijk de exploitatiekosten van de gebouwen om laag te brengen.

Na onderzoek in 2013 is besloten de gebouwen Kerkplein 7 en 9 (gebouw GE-AR en één pastorie) af te stoten. Tevens werd besloten een aanbouw aan de Grote of Johanneskerk te realiseren en ook  enkele verbeteringen aan te brengen, alles voor een goed gebruik van het kerkgebouw en het huisvesten van verschillende activiteiten. Dit werd mede ingegeven doordat de burgerlijke gemeente veiligheidseisen stelde, vooral met betrekking tot de zgn. “verkeersstromen” in het torenportaal

In de aanbouw worden in hoofdzaak de volgende functies ondergebracht:

 • Consistoriekamer, ook geschikt als vergaderlocatie;
 • Ruimten voor de pastores;
 • Ruimte voor materialen van de koster;
 • Kinderoppas en -nevendienst;
 • Activiteiten als jeugdwerk en gespreksgroepen;
 • Sanitaire voorzieningen en een goede pantry.

 

 • Overleg gemeente Nederlek, later Krimpenerwaard

De gemeente Nederlek heeft op 19 december 2014 schriftelijk ingestemd met de aankoop van de panden Kerkplein 7 en 9 en de realisering van een aanbouw met een oppervlakte van 110 m².

Als vervolg hierop heeft met de gemeente Krimpenerwaard langdurig en intensief overleg plaats gevonden. Uiteindelijk heeft dit er toe geleid, dat schriftelijk is medegedeeld, dat het besluit van de voormalige gemeente Nederlek wordt uitgevoerd. De 2 panden zullen worden aangekocht en op 22 augustus 2017 is de ontwerp-omgevingsvergunning vastgesteld.

 

 • De totstandkoming van het ontwerp

 

De gemeente Nederlek stemde in met een bebouwing in 2 lagen. Het vervolgoverleg met de gemeente Krimpenerwaard leidde als eerste tot vaststelling op 4 februari 2016 van de “Randvoorwaarden stedenbouw en monumentenzorg”. Belangrijke voorwaarden o.a. het zicht houden op de boog in de oostmuur en het los komen te staan van de kerk.

Door de architect zijn een groot aantal schetsen van een mogelijke aanbouw gemaakt. De gemeentelijke Commissie voor de Ruimtelijke Kwaliteit heeft in februari 2016 haar voorkeur uitgesproken voor een ronde aanbouw. Na allerlei aanpassingen heeft de commissie uiteindelijk in juni 2017 ingestemd met het ontwerp. De monumentencommissie volgde in juli 2017.

Hieraan voorafgaand had de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in mei 2017 positief geadviseerd.  Met name door de ronde vorm en het los staan van de kerk blijft de oostmuur en de boog hierin optimaal zichtbaar.

Voor de procedures in het kader van de ruimtelijke ordening is de zgn. uitgebreide procedure gevolgd. Dit betekent veel voorbereidend werk en onderzoek voordat een omgevingsvergunning kan worden aangevraagd, zoals:

 • Archeologisch vooronderzoek;
 • Advies archeologie Omgevingsdienst Midden-Holland;
 • Flora en fauna inspectie;
 • Geotechnisch onderzoek/funderingsonderzoek;
 • Historisch-ruimtelijke inventarisatie;
 • Milieukundig bodemonderzoek (schone grond-verklaring);
 • Ruimtelijke onderbouwing.

Daarnaast is nog door “Rho Adviseurs voor leefruimte” een onderzoek naar de parkeerdruk in de kern van Lekkerkerk gedaan en is een advies uitgebracht over de cultuur-historische waarde van de pastorietuin. De conclusies zijn, dat tijdens de onderzoeksperiode geen grote parkeerproblemen zijn geconstateerd en dat het niet is aan te raden de pastorietuin voor een deel te gaan bestemmen voor parkeren.

Na realisering van de aanbouw beschikt het kerkgebouw over adequate ruimten voor een optimaal gebruik en daardoor ook over goede voorwaarden voor de in standhouding van het monument op lange termijn. Het gebouw is dan multifunctioneler, geschikt voor concerten en andere bijeenkomsten en ook mede daardoor toekomstbestendiger.

 

 • Afwerking rondom de aanbouw

 

In overleg met de gemeente is door het Technisch Bureau in de Krimpenerwaard een plan gemaakt voor de afwerking van het Kerkplein rondom de nieuwe aanbouw. In grote lijnen blijft de bestrating in stand en worden twee bomen iets verplaatst. De bestaande laad- en loszone blijft op dezelfde plaats. Deze zal echter voor een groot gedeelte van de dag als parkeerruimte voor personenauto’s kunnen worden gebruikt. De bevoorrading van bedrijven vindt namelijk meestal ’s morgens plaats. Hierdoor is het verlies van parkeerplaatsen beperkt tot maximaal vijf. Door de blauwe zone beter zichtbaar te maken en te handhaven wordt tegemoet gekomen aan wensen van nabij gelegen bedrijven.

Na realisering van de aanbouw blijft er voldoende ruimte beschikbaar op het Kerkplein voor uiteenlopende activiteiten.

 

 • Betrekken van omwonenden en andere belanghebbenden

 

In diverse stadia van het project zijn omwonenden, bedrijven en andere belanghebbenden geïnformeerd over de stand van zaken. Voor de omwonenden/bedrijven aan het Kerkplein zijn op 12/13 april 2016, 28/29 oktober 2016 en 16/17 juni 2017 informatiebijeenkomsten gehouden. De kerkelijke gemeente is in het proces meegenomen tijdens verschillende gemeente-avonden, via het kerkblad Ontmoeting en de website.

 • Tekeningen plan 2017

[bsk-pdf-manager-list-category id=”7″]

 • Onderzoeken en rapportage